Projekty

Učíme se kupovat rohlíky

Logo Město Kutná Hora

 

 

 

(1. 1. 2023 - 31. 12. 2023)

Projekt financovaný z grantu města Kutná Hora umožní realizovat aktivity doplňující sociálně aktivizační službu pro rodiny dětí se specifickými potřebami. Jde o děti a mladé dospělé s poruchou autistického spektra či s ADHD, kteří jsou znevýhodněni v oblasti komunikace, sociálních vztahů a emocí. Myslí a chovají se jinak než jejich vrstevníci a jsou proto často vylučovány z dětských kolektivů. Většinu dovedností je nutné naše klienty naučit, což se děje při pravidelných nácvicích ve středisku. Získané dovednosti následně potřebují procvičit v reálném prostředí. Z projektu jsou financovány setkání dětí, výlety, pobyty a prázdninový týden, které právě toto procvičení umožňují. Nácvik v reálných situací pomůže našim klientům ke zvýšení soběstačnosti a tím ke snížení rizika závislosti na ostatních v dospělém životě. 


 

X-DAY: Podpora benefice Pošli kačku

foxconn-logo

(1. 1. 2023 - 30. 4. 2023)

Firma Foxconn podpoří benefiční závod Pošli kačku částkou 16 000 Kč. Příspěvek se podařilo získat v rámci soutěže charitativních projektů X-Day. Benefice Pošli kačku je plánována na 15. dubna 2023. Výtěžek benefiční akce bude využit na nákup pomůcek pro klienty a na další vzdělávání pracovnic Střediska Na Sioně. 


 

Podpora rané péče

Logo Stčk

 

(1. 1. 2022 - 30. 4. 2023)

Na podporu rané péče, která je jednou z našich sociálních služeb, se podařilo získat finanční prostředky ze Středočeského Humanitárního fondu. Celkově nás Středočeský kraj podpoří částkou 236 000 Kč. Tato částka nám pomůže hradit provozní a mzdové náklady. Je také určena na vzdělávání poradkyň rané péče (kurz poradce rané péče, kurz senzorické integrace).


 

 Spolu ze Sionu

Logo Město Kutná Hora

 

 

 

(1. 1. 2022 - 31. 12. 2022)

Projekt financovaný z grantu města Kutná Hora je určen pro klienty naší sociálně aktivizační služby Spolu Na Sioně. Jeho cílem je pomoci dětem a mladým dospělým se specifickými potřebami nacvičit si různé sociální situace v reálném prostředí. Plánované činnosti (setkání, výlety, víkendové pobyty, prázdninový týden) umožní našim dětem osvojovat si cíleně dovednosti, které jsou nezbytné pro získání větší samostatnosti a soběstačnosti (objednání jídla v restauraci, zaplacení, návštěva výstavy, kina, nákup v supermarketu, atd.) Projekt je zaměřen také na rodiny a sourozence našich klientů, kteří se často potýkají s různými těžkostmi. Aktivit se účastní vyškolení asistenti (většinou z řad studentů), pomáhají dětem a mladým dospělým zvládat nové situace a získávají tak potřebnou praxi.


 

X-DAY: Učíme se kupovat rohlíky (podpora sociálně aktivizační služby)

foxconn-logo

 (1. 5. 2022 - 30. 6. 2022)

Společnost Foxconn přispěla částkou 10 000 Kč na realizaci víkendového pobytu pro klienty sociálně aktivizační služby Spolu Na Sioně. Celkem 15 dětí se zdravotním znevýhodněním vyrazilo na konci května na dvoudenní pobyt, během kterého si v přirozeném prostředí zkoušeli nové sociální dovednosti jako je např. zakoupení jízdenky, objednání jídla v restauraci, placení kartou, pobyt na sportovišti, návštěva muzea ap. Tyto dovednosti dále procvičují při pravidelných týdenních setkáních ve Středisku Na Sioně. Finanční prostředky jsme získali v rámci charitativní soutěže firmy Foxconn s názvem "X-day".  


 

Zlepšení péče o naše dárce

KPMG-2

 

(1. 1. 2022 - 30. 6. 2022)

Středisko Na Sioně bylo zařazeno do mentoringového programu firmy KPMG, který je zaměřen na zlepšení péče o individuální dárce. Cílem poradenství je zefektivnění komunikace s našimi stávajícími i potencionálními dárci. V současné době je financování střediska z velké části závislé na státních zdrojích, proto se chceme zaměřit na diverzifikaci finančních zdrojů. Zlepšení péče o naše individuální a firemní dárce, kteří jsou ochotní nás podpořit, vidíme jako jednu z možných cest.


 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

logo OPZ

 

 

 

Logo Stčk

 

 

 

Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Projekt na podporu služby SASRD

 

(1. 1. 2020 - 31. 12. 2021)


Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území Středočeského kraje. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


 

Podpora metody videotréninku interakcí (VTI) pro děti se zdravotním znevýhodněním 

PM_Blue_Horizontal_Logo

 

(1. 1. 2021 - 30. 11. 2021)

Projekt podpoří vyškolení odborného terapeuta v metodě videotréninku interakcí. Metoda umožňuje odborně analyzovat videa natočená v rodinách dětí se specifickými potřebami, což je v současné době poznamenané koronavirovou epidemií možné i on-line. Rozbor pomůže lépe nastavit další postup pro zdárný rozvoj dítěte.


 

Spolu ze Sionu

Logo Město Kutná Hora

 

 

 

(1. 1. 2021 - 31. 12. 2021)

Projekt financovaný z grantu města Kutná Hora probíhá v rámci Aktivizační služby Spolu Na Sioně. Jeho cílem je pomoci dětem a mladým dospělým se specifickými potřebami smysluplně trávit volný čas. Různé akce (výlety, víkendové pobyty, prázdninový týden) pomohou našim klientům cíleně a v přirozeném prostředí procvičovat dovednosti, které se jejich vrstevníci osvojují mnohem rychleji a které jsou nezbytné pro samostatný život (nakoupení svačiny, objednání jídla v restauraci, zakoupení jízdenky, atd). Součástí projektu jsou i aktivity zaměřené na rodiny a sourozence našich klientů. Projektu se účastní vyškolení asistenti (většinou z řad studentů), kteří poskytují dětem a mladým dospělým nezbytnou podporu v nových situacích.


 

Podpora Střediska Na Sioně

Nadacni fond Tesco 2019 logo vertical CZ

(1. 3. 2021 - 31. 8. 2021)

Finanční podpora od Nadačního fondu Tesco je určena na nákup pomůcek pro děti se specifickými potřebami. Financováno prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


 

Spolu ze Sionu

 

PD_trojlogo_barevne_ctverec

 

 

 

 

 

 

(1. 7. 2020 - 30. 6. 2021)


Financováno ze sbírkového projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. Projekt byl zaměřen na provázení dětí na spektru autismu nebo se specifickými poruchami a jejich rodin.


 

Metoda VTI pro děti se zdravotním znevýhodněním 

skodaautopomaha logo

 

 

 

 

 

(1. 10. 2020 - 30. 4. 2021)

Financováno prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Projekt podpořil vyškolení odborného terapeuta v metodě videotréninku interakcí (VTI). Metoda umožňuje odborně analyzovat videa natočená v rodinách dětí se specifickými potřebami, což je v dnešní době poznamenané koronavirovou epidemií možné i on-line. Rozbor pomůže lépe nastavit další postup pro úspěšný rozvoj dítěte.


 

Spolu na Sioně

PD_trojlogo_barevne_ctverec

 

 

 

 

 

 

(1. 7. 2019 - 30. 6. 2020 - prodlouženo do 31. 10. 2020)


Projekt pomohl autistickým dětem hledat svoje místo na světě, ve společnosti, někam patřit. Podpořil rodiny, aby lépe porozuměly dětem, uměly si poradit s jejich projevy a mohly sdílet svoje problémy. Projekt přinesl nové a účinné formy práce s dětmi a rodinami.


 

S autem od Škody za dětmi ve Středočeském kraji
skodaautopomaha logo

 

 

 

 

 

Financováno nadačním fondem ŠKODA AUTO z grantového programu Mobilita prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Nové auto nám umožnilo nabídnout novým rodinám, které ranou péči oslovily v nepříznivé situaci, bez odkladu první návštěvu. 


 

IT technika pro pracovníky Střediska Na Sioně
logo-nadace-positiv


 

 

Financováno z Mimořádné grantové výzvy Nadace Sirius. Nákup mobilních telefonů, notebooku a tabletu s příslušenstvím pro distační formu poskytování služeb.


 

S ranou péčí na Mladoboleslavsko


logo škoda

 
Financováno z  grantového programu Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO, prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Projekt podpořil realizaci služby raná péče na Mladoboleslavsku a nákup pomůcek pro práci s dětmi v rodinách.
 

 

Kroky k Tomáškovu běžnému životu


PD_trojlogo_barevne_ctverec

 

 

 

 

 

(1. 11. 2019 - 31. 7. 2020)

Individuální projekt "Kroky k Tomáškovu běžnému životu" byl financován z charitativního projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.