Aktivizační služba

Poslání

Provázíme rodiny dětí a mladých dospělých ve věku 2 - 26 let s poruchami autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami. Rodinám poskytujeme potřebné informace a podporu a společně hledáme řešení složitých životních situací.

 

1

 

Cílová skupina

 • Věk od 2 do 26 let
 • Lokalita: Středočeský kraj, především území okresů Kutná Hora a Kolín
 • Existence aspoň jedné z níže uvedených situací:
  • rodiny dětí s poruchami autistického spektra
  • rodiny dětí s poruchami komunikace a sociální interakce

 

Popis nepříznivé sociální situace cílové skupiny

Dítě/ mladý dospělý:

 • nerozumí sociálním situacím a neumí se v nich chovat společensky přijatelným způsobem;
 • nemá dostatečnou zkušenost s nastavováním pravidel a respektováním autority a/nebo neumí korigovat své chování;
 • neumí vhodně navazovat a udržet kontakt s druhými (např. z důvodu chybějící funkční komunikace);
 • nerozumí emocím svým ani emocím druhých;
 • neumí funkčně používat sociální a sebeobslužné dovednosti;
 • má intelektové obtíže různého druhu (např. se neumí orientovat v čase a čas strukturovat);
 • má nutkavé myšlenky a projevy, které mají zásadní vliv na jeho soustředění;
 • nemá možnost, z důvodu specifických potřeb, účastnit se běžných volnočasových aktivit s vrstevníky;
 • nemá zkušenost s převzetím odpovědnosti, postupným dospíváním a osamostatňováním, chybí vize do budoucna.

Rodiče dítěte /mladého dospělého:

 • neumí reagovat na projevy svého dítěte nebo reaguje neadekvátně;
 • jsou frustrovaní, vyčerpaní – jsou sami vyčleněni ze sociálních interakcí, pociťují nedůvěru v někoho jiného (sociální služba a jiné). Rodina dítěte má v důsledku jeho specifických potřeb narušené rodinné vztahy (partneři, sourozenci, prarodiče), což prohlubuje jejich nepříznivou sociální situaci;
 • nemají dostatečnou a dlouhodobou podporu v adaptaci na změnu své sociální situace;
 • jsou ohroženi ztrátou zaměstnání a snížením pracovních kompetencí pro uplatnění své profese.

 

Cíle služby

Dítě/mladý dospělý: 

 • má dostatek různých podnětů pro rozvoj svých sociálních, komunikačních dovedností a soběstačnosti, které mu usnadní zařazení do běžného života;
 • lépe rozumí sociálním situacím a umí na ně přijatelným způsobem reagovat;
 • umí dodržovat pravidla;
 • lépe se orientuje v čase a zapojuje se do jeho plánování, lépe zvládá změny;
 • rozumí svému dospívání a má podmínky pro postupné převzetí odpovědnosti;
 • dítě a rodina mají potřebnou podporu.

Rodiče:

 • lépe rozumí chování svého dítěte a tomu, čím jej ovlivňují; jsou důslednější v nastavování a dodržování pravidel;
 • podporují rozvoj dovedností svého dítěte a zároveň respektují jeho limity;
 • mají podporu v procesu osamostatňování dítěte a rozumí důsledkům závislosti dítěte na své péči;
 • získají bezpečné prostředí pro otevření tématu rodinných a sourozeneckých vztahů, dostanou nabídku možností řešení jejich situace;
 • mají informace o možnostech další podpory (stát, neformální podpora, širší rodina a přátelé).

 

Zásady poskytované služby  

 1. Průběh služby přizpůsobujeme tomu, aby dítě zažívalo opakovaně úspěch, protože věříme, že to je nezbytná cesta k posilování jeho dovedností a získání potřebného sebevědomí.
 2. Neúspěch je také součástí procesu učení se, ale pracujeme s tím vědomě a kontrolovaně.
 3. Usilujeme o to, aby dítě dokázalo získané dovednosti používat i mimo službu, proto úzce spolupracujeme s rodinou dítěte.
 4. Vhodně kombinujeme individuální podporu se skupinovou formou služby. Přednost má potřeba dítěte před provozními a organizačními výhodami.
 5. Průběh služby přizpůsobujeme věku dítěte a jeho dosavadním zkušenostem. Součástí služby je postupné provázení dospíváním. Vědomě pracujeme s předáváním odpovědnosti a snižováním závislosti na pečující osobě.
 6. S diagnózou dítěte pracujeme pouze informativně, vždy aktivně hledáme jeho potenciál.
 7. V případě potřeby spolupracujeme se službou raná péče (u dětí do 7 let) a vhodně kombinujeme poskytování obou služeb.
 8. V průběhu služby využíváme dílčí prvky různých terapeutických přístupů, pravidelně se v nich vzděláváme, využíváme supervizi a zároveň respektujeme svoje profesní hranice a hranice služby.
 9. Reflektujeme rozdílnost potřeb rodičů a jejich dětí, jsme citliví k případnému střetu zájmů a aktivně s ním pracujeme (např. když mladý dospělí nechce využívat službu, ale jeho rodina ji potřebuje).
 10. Aktivně pracujeme s tématem ukončení služby, protože vnímáme jako velký úspěch dítěte, jeho rodiny a naší služby, když se situace natolik zlepší, že již sociální službu nepotřebují.

Dostupnost služby

Služba je bezbariérová.

Po prvním kontaktu ze strany potenciálního klienta se do 5 dnů klientovi ozve vedoucí služby. První konzultace je realizována během následujících 14 dnů dle aktuální vytíženosti pracoviště, maximálně však do 60 dnů od prvního kontaktu.

Otvírací doba služby:  Po - Pá  8 - 17 hod. 
                                           Po 13 - 15 hod. - konzultační hodiny ve Středisku Na Sioně (nebo po domluvě i v jiném termínu)

Sociální služby poskytujeme zdarma. Na aktivity (výlety, pobyty), které nelze zahrnout do základní služby, rodiny přispívají.