Aktivizační služba

Poslání

Provázíme rodiny dětí a mladých dospělých ve věku 2 - 26 let s poruchami autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami. Rodinám poskytujeme potřebné informace a podporu a společně hledáme řešení složitých životních situací.

Cílová skupina

 • věk od 2 do 26 let
 • lokalita: Středočeský kraj, především území okresů Kutná Hora, Kolín, Nymburk
 • existence aspoň jedné z níže uvedených situací
  • rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce

Popis nepříznivé sociální situace cílové skupiny:

Dítě/ mladý dospělý:

 • nerozumí sociálním situacím a neumí se v nich chovat společensky přijatelným způsobem;
 • nemá dostatečnou zkušenost s nastavováním pravidel a respektováním autority a/ nebo neumí korigovat své chování;
 • neumí vhodně navazovat a udržet kontakt s druhými (např. z důvodu chybějící funkční komunikace);
 • nerozumí emocím svým ani druhých;
 • neumí funkčně používat sociální a sebeobslužné dovednosti;
 • má intelektové obtíže různého druhu (např. se neumí orientovat v čase a čas strukturovat)
 • má nutkavé myšlenky a projevy, které mají zásadní vliv na jeho soustředění;
 • nemá možnost, z důvodu specifických potřeb, účastnit se běžných volnočasových aktivit s vrstevníky;
 • nemá zkušenost s převzetím odpovědnosti, postupným dospíváním a osamostatňováním, chybí vize do budoucna.

Rodiče dítěte /mladého dospělého:

 • neumí reagovat na projevy svého dítěte nebo reaguje neadekvátně;
 • jsou frustrovaní, vyčerpaní – jsou sami vyčleněni ze sociálních interakcí, pociťují nedůvěru v někoho jiného (sociální služba a jiné). Rodina dítěte má v důsledku jeho specifických potřeb narušené rodinné vztahy (partneři, sourozenci, prarodiče), což prohlubuje jejich nepříznivou sociální situaci;
 • nemají dostatečnou a dlouhodobou podporu v adaptaci na změnu své sociální situace;
 • jsou ohroženi ztrátou zaměstnání a snížením pracovních kompetencí pro uplatnění své profese.

Cíle služby:

Dítě/mladý dospělý: 

 • má dostatek různých podnětů pro rozvoj svých sociálních, komunikačních dovedností a soběstačnosti, které mu usnadní zařazení do běžného života
 • lépe rozumí sociálním situacím a umí na ně přijatelným způsobem reagovat
 • umí dodržovat pravidla
 • lépe se orientuje v čase a zapojuje se do jeho plánování, lépe zvládá změny
 • rozumí svému dospívání a má podmínky pro postupné převzetí odpovědnosti
 • dítě a rodina mají potřebnou podporu.

Rodiče:

 • lépe rozumí chování svého dítěte a tomu, čím jej ovlivňují; jsou důslednější v nastavování a dodržování pravidel
 • podporují rozvoj dovedností svého dítěte a zároveň respektují jeho limity
 • mají podporu v procesu osamostatňování dítěte a rozumí důsledkům závislosti dítěte na své péči
 • získají bezpečné prostředí pro otevření tématu rodinných a sourozeneckých vztahů, dostanou nabídku možností řešení jejich situace
 • mají informace o možnostech další podpory (stát, neformální podpora, širší rodina a přátelé).

Zásady poskytované služby: 

 1. Průběh služby přizpůsobujeme tomu, aby dítě zažívalo opakovaně úspěch, protože věříme, že to je nezbytná cesta k posilování jeho dovedností a získání potřebného sebevědomí.
 2. Neúspěch je také součástí procesu učení se, ale pracujeme s tím vědomě a kontrolovaně.
 3. Usilujeme o to, aby dítě dokázalo získané dovednosti používat i mimo službu, proto úzce spolupracujeme s rodinou dítěte.
 4. Vhodně kombinujeme individuální podporu se skupinovou formou služby. Přednost má potřeba dítěte před provozními a organizačními výhodami.
 5. Průběh služby přizpůsobujeme věku dítěte a jeho dosavadním zkušenostem. Součástí služby je postupné provázení dospíváním. Vědomě pracujeme s předáváním odpovědnosti a snižováním závislosti na pečující osobě.
 6. S diagnózou dítěte pracujeme pouze informativně, vždy aktivně hledáme jeho potenciál.
 7. V případě potřeby spolupracujeme se službou raná péče (u dětí do 7 let) a vhodně kombinujeme poskytování obou služeb.
 8. V průběhu služby využíváme dílčí prvky různých terapeutických přístupů, pravidelně se v nich vzděláváme, využíváme supervizi a zároveň respektujeme svoje profesní hranice a hranice služby.
 9. Reflektujeme rozdílnost potřeb rodičů a jejich dětí, jsme citliví k případnému střetu zájmů a aktivně s ním pracujeme (např. když mladý dospělí nechce využívat službu, ale jeho rodina ji potřebuje).
 10. Aktivně pracujeme s tématem ukončení služby, protože vnímáme jako velký úspěch dítěte, jeho rodiny a naší služby, když se situace natolik zlepší, že již sociální službu nepotřebují.