Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora.


Proč potřebujeme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel, tj. abychom mohli poskytovat sociální služby. Naším cílem je, aby každý člověk mohl s pomocí námi poskytovaných služeb dosáhnout svého osobního maxima a prožít život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma.


Jaká data zpracováváme?

Zpracováváme osobní a tzv. citlivé údaje (např. údaje o zdravotním stavu) pouze v rozsahu, ve kterém jste nám je poskytli, anebo v rozsahu, v jakém vznikají za trvání poskytování dané služby.


Kdo bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje budou vedeny v listinné i elektronické formě a přístup k nim budou mít odpovědní pracovníci Vámi vybrané služby a pracovníci Oblastní charity Kutná Hora mající oprávnění k provádění kontroly způsobu a kvality poskytování sociálních služeb. Vedle uvedených pracovníků mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud v jejich prospěch bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo na základě Vašeho písemného souhlasu.


Jak chráníme Vaše data?

Všichni pracovníci, kteří mají přístup k Vašim osobním údajům, jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Data vedená v listinné a elektronické formě jsou chráněna technicko-organizačními opatřeními, jejichž cílem je zajištění maximální bezpečnosti.


Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu 5 let po ukončení poskytování služby. V některých službách se Vaše osobní údaje uchovávají dle individuálních podmínek daného projektu. Po uplynutí požadovaných dob uchovávání jsou data skartována.


Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoliv můžete požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme. Pokud zjistíte, že námi vedené osobní údaje nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje nadále zpracovávat neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.


V případě dotazů na zpracování Vašich údajů se neváhejte obrátit na pracovníka Vámi vybrané služby.


Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Web: www.uoou.cz