SPOLU NA SIONĚ

Aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

Ti, kteří využívají naši službu, chodí do mateřských, základních, středních škol, gymnázií, někteří už i pracují. V čem tedy potřebují naši podporu, když zvládají požadavky dané společností, i když někdy s dopomocí asistenta? To, že umí dojít do školy, sedět v lavici, napsat si domácí úkol bohužel neznamená, že umí navázat kontakty se spolužáky, povídat si o tématech, která jsou in pro ostatní, že se umí zachovat adekvátně dané situaci apod. Tyto děti stojí o přijetí, ocenění, úspěch, společné zážitky, ale ne vždy mají takové dovednosti, které by jim to umožňovaly. Proto se je musí učit a to není jednoduché.

 

Naše služba dětem poskytuje prostor, kde mohou sdílet své pozitivní i negativní zážitky, kde se jim dostane pochopení, povzbuzení a odvahy nevzdávat se. Učí se rozumět svým pocitům, ale i pocitům druhých, a taky s nimi zacházet. Nacvičují konkrétní situace, ve kterých si neví rady, také se učí respektovat dohodnutá pravidla, hrají si spolu, povídají. Vzájemně si poskytujeme zpětnou vazbu na to, jak působíme na druhé svým vzhledem, chováním, slovem a co můžeme změnit.

 

Pomoc poskytujeme nejen dětem, ale i jejich rodinám, které o ně pečují. Povídáme si o tom, co je tíží, co se nedaří. Rodiče mají možnost scházet se společně a toto vše spolu sdílet.

 

Zveme také odborníky na besedy pro rodiče, navštěvujeme školy, poradny...

 

„Moc děkujeme našim asistentům, kteří se zapojují do některých našich aktivit, jako jsou sobotní výlety, setkání dětí, prázdninový týden. Jejich ochota, vstřícnost, snaha, nápady, motivace dětí, povzbudivá slova a úsměv jsou to, co dětem pomáhá, a jsme rádi, že je máme. Jsou dětem nejen pomocníky, ale i kamarády.“

 

DRUH SLUŽBY - dle zákona (§65, č.108/2006 Sb.)

„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové

sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat,

a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.“

 

 

PRO KOHO TU JSME?

Uživatelem se může stát rodina ze Středočeského kraje (především z okresů Kutná Hora, Kolín, Nymburk) s dítětem a mladým dospělým ve věku 2 - 26 let s poruchami autistického spektra (PAS), případně s některými dalšími specifickými potřebami.

 

Specifikace rodin s dítětem a mladým dospělým ve věku 6 – 26 let:

 • s poruchami autistického spektra (vysoce až středně funkční autismus, Aspergerův syndrom, atypický autismus),
 • s autistickými rysy,
 • s jinými pervazivními vývojovými poruchami,
 • s obsedantně kompulzivní poruchou,
 • se závažnějšími problémy se zvládáním emocí, sociálních interakcí a komunikace.

Pozn.: Službu poskytujeme dětem a mladým dospělým ve věku 6 – 26 let nanejvýše s lehkým mentálním postižením a funkční komunikací.

 

 

NAŠE POSLÁNÍ

Provázíme rodiny dětí a mladých dospělých ve věku 2 - 26 let s poruchami autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami. Rodinám poskytujeme potřebné informace a podporu a společně hledáme řešení složitých životních situací.

 

 

VYBRANÉ PROBLÉMOVÉ OBLASTI

 • komunikační dovednosti (verbální, neverbální)
 • navazování a udržování kontaktu s druhými
 • asertivní jednání
 • strukturování volného času
 • motivace
 • škola
 • respektování pravidel, autorit
 • sebevědomí
 • emoce
 • nutkavé myšlenky, chování, rituály
 • samostatnost
 • podpora rodiče (poradenství, odlehčení, zprostředkování kontaktů, doprovázení, sdílení)

  

PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽADATELE O SLUŽBU

 • žádost rodičů nebo pečujících osob,
 • rodina spadá do cílové skupiny,
 • nepříznivá životní situace,
 • věk dítěte 2 - 26 let,
 • bydliště ve Středočeském kraji,
 • volná kapacita služby.

 

MÍSTO, ČAS A FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou.

Ambulantní forma:

 • konzultační hodiny: každé pondělí 13-15h za přítomnosti sociálního pracovníka
 • dle předchozí dohody s klientem je služba poskytována v době: pondělí – pátek 8 – 17h
 • občasné aktivity pro rodiny: sobota 8:00 – 17:00
 • ve Středisku Na Sioně (Palackého náměstí 320, Kutná Hora, 284 01), dle aktuální aktivity i mimo pracoviště

Terénní forma:

 • dle předchozí dohody s klientem je služba poskytována v době: pondělí – pátek 8 – 17h
 • Středočeský kraj (především okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk), v přirozeném prostředí (domácnost, škola apod.)
 

NABÍZENÉ AKTIVITY

Pro rodiče:
Konzultace
Rodičovská skupina
Vzdělávací semináře
Setkání rodin
Pro děti a mladé dospělé 7 – 26 let:
Nácviky sociálních dovedností
Výlety
Prázdninový týden
Volnočasové aktivity
Setkání dětí
Pro děti 2 – 7 let:
Práce s dítětem s využitím behaviorálního přístupu

Pro rodiče:

 • Základní sociální poradenství
 • Konzultace
 • Rodičovská skupina
 • Vzdělávací semináře
 • Setkání rodin

 

Pro děti a mladé dospělé 6 – 26 let:

 • Nácviky sociálních dovedností
 • Výlety
 • Prázdninový týden
 • Volnočasové aktivity
 • Setkání dětí
 • Konzultace

 

Pro děti 2 – 7 let:

 • Práce s dítětem s využitím behaviorálního přístupu
 
Nabízené aktivity probíhají ve středisku i v přirozeném prostředí rodiny (domov, škola apod.).
Součástí služby je také návštěva škol a komunikace s dalšími odborníky.
Při realizaci našich aktivit spolupracujeme nejen se studenty SŠ a VŠ.

 

PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Služba je poskytována podle zásad Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky, podle Etického kodexu Charity Česká republika a Listiny základních práv a svobod.

 

Mezi základní principy patří:

 • princip důstojnosti
 • princip ochrany soukromí uživatele
 • princip zplnomocnění
 • princip nezávislosti
 • princip práva volby
 • princip týmového přístupu, komplexnosti služeb a návaznosti služeb

 

Dále služba vychází ze specifického přístupu ke klientům dle jejich diagnózy:

 • pravidlo přesnosti, jasnosti instrukcí a zajištění předvídatelnosti – pracovník před pořádanou aktivitou zasílá podrobný program, pracovník častěji opakuje instrukce nejen celé skupině ale i jednotlivci
 • jasná a konkrétní motivace – pracovník zjišťuje dotazováním a pozorováním, co má uživatel rád, a potom tyto oblíbené věci a činnosti využívá jako motivaci
 • vyšší míra tolerance – pracovník je klidný, trpělivý, nespěchá, nehodnotí tolik samotný výkon, ale snahu (to, že se uživatel vůbec zapojuje), vynechává negativní komentáře (nekřič, nechoď tam…) a nahrazuje je pozitivními (mluvíme tiše, půjdeme na druhou stranu apod.)
 • vyšší míra vysvětlování sociálně komunikačních pravidel a situací, vyšší míra pomoci v některých situacích, které vyžadují praktický úsudek
 • důslednost v přístupu – všichni pracovníci respektují dohodnutá pravidla ve vztahu k uživatelům
 • vyšší míra vizuální podpory – pracovník připravuje kartičky, tzv. cestovní proužky, podrobnější postupy úkolů, využívá videa, fotografie, modelové situace
 
 

POSKYTOVANÉ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI - dle zákona

 

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (dle § 30 vyhlášky 505/2006):

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (VVAČ):

 • pracovně výchovná činnost s dětmi,
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (ZKSP):

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

c) sociálně terapeutické činnosti (STČ):

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (PUPZ):

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 
 

ÚHRADA NÁKLADŮ ZA SLUŽBU

 • dle § 72, 108/2006 jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovány zdarma
 • doplňkové činnosti jsou poskytovány s finanční spoluúčastí rodiny

 

 

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpořena

z EU - Evropského sociálního fondu - Operačního progamu Zaměstnanost.

OPZ