Aktivizační služba pro rodiny s dětmi SPOLU NA SIONĚ

 

DRUH SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SASRD).

„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové

sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat,

a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.“

(§65, č.108/2006 Sb.)

 

PRO KOHO TU JSME?

Uživatelem se může stát rodina ze Středočeského kraje (především z okresů Kutná Hora, Kolín, Nymburk) s dítětem a mladým dospělým ve věku 2 - 26 let s poruchami autistického spektra (PAS), případně s některými dalšími specifickými potřebami.

 

Specifikace rodin s dítětem a mladým dospělým ve věku 6 – 26 let:

 • s poruchami autistického spektra (vysoce až středně funkční autismus, Aspergerův syndrom, atypický autismus),
 • s autistickými rysy,
 • s jinými pervazivními vývojovými poruchami,
 • s obsedantně kompulzivní poruchou,
 • se závažnějšími problémy se zvládáním emocí, sociálních interakcí a komunikace.

Pozn.: Službu poskytujeme dětem a mladým dospělým ve věku 6 – 26 let nanejvýše s lehkým mentálním postižením a funkční komunikací.

 

 

NAŠE POSLÁNÍ

Provázíme rodiny dětí a mladých dospělých ve věku 2 - 26 let s poruchami autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami. Rodinám poskytujeme potřebné informace a podporu a společně hledáme řešení složitých životních situací.

 

 

VYBRANÉ PROBLÉMOVÉ OBLASTI

 • komunikační dovednosti (verbální, neverbální)
 • navazování a udržování kontaktu s druhými
 • asertivní jednání
 • strukturování volného času
 • motivace
 • škola
 • respektování pravidel, autorit
 • sebevědomí
 • emoce
 • nutkavé myšlenky, chování, rituály
 • samostatnost
 • podpora rodiče (poradenství, odlehčení, zprostředkování kontaktů, doprovázení, sdílení)

  

PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽADATELE O SLUŽBU

 • žádost rodičů nebo pečujících osob,
 • rodina spadá do cílové skupiny,
 • nepříznivá životní situace,
 • věk dítěte 2 - 26 let,
 • bydliště ve Středočeském kraji,
 • volná kapacita služby.

 

MÍSTO, ČAS A FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou.

Ambulantní forma:

 • konzultační hodiny: každé pondělí 13-15h za přítomnosti sociálního pracovníka
 • dle předchozí dohody s klientem je služba poskytována v době: pondělí – pátek 8 – 17h
 • občasné aktivity pro rodiny: sobota 8:00 – 17:00
 • ve Středisku Na Sioně (Palackého náměstí 320, Kutná Hora, 284 01), dle aktuální aktivity i mimo pracoviště

Terénní forma:

 • dle předchozí dohody s klientem je služba poskytována v době: pondělí – pátek 8 – 17h
 • Středočeský kraj (především okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk), v přirozeném prostředí (domácnost, škola apod.)
 

NABÍZENÉ AKTIVITY

Pro rodiče:
Konzultace
Rodičovská skupina
Vzdělávací semináře
Setkání rodin
Pro děti a mladé dospělé 7 – 26 let:
Nácviky sociálních dovedností
Výlety
Prázdninový týden
Volnočasové aktivity
Setkání dětí
Pro děti 2 – 7 let:
Práce s dítětem s využitím behaviorálního přístupu

Pro rodiče:

 • Základní sociální poradenství
 • Konzultace
 • Rodičovská skupina
 • Vzdělávací semináře
 • Setkání rodin

 

Pro děti a mladé dospělé 6 – 26 let:

 • Nácviky sociálních dovedností
 • Výlety
 • Prázdninový týden
 • Volnočasové aktivity
 • Setkání dětí
 • Konzultace

 

Pro děti 2 – 7 let:

 • Práce s dítětem s využitím behaviorálního přístupu
 
Nabízené aktivity probíhají ve středisku i v přirozeném prostředí rodiny (domov, škola apod.).
Součástí služby je také návštěva škol a komunikace s dalšími odborníky.
Při realizaci našich aktivit spolupracujeme nejen se studenty SŠ a VŠ.

 

PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Služba je poskytována podle zásad Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky, podle Etického kodexu Charity Česká republika a Listiny základních práv a svobod.

 

Mezi základní principy patří:

 • princip důstojnosti
 • princip ochrany soukromí uživatele
 • princip zplnomocnění
 • princip nezávislosti
 • princip práva volby
 • princip týmového přístupu, komplexnosti služeb a návaznosti služeb

 

Dále služba vychází ze specifického přístupu ke klientům dle jejich diagnózy:

 • pravidlo přesnosti, jasnosti instrukcí a zajištění předvídatelnosti – pracovník před pořádanou aktivitou zasílá podrobný program, pracovník častěji opakuje instrukce nejen celé skupině ale i jednotlivci
 • jasná a konkrétní motivace – pracovník zjišťuje dotazováním a pozorováním, co má uživatel rád, a potom tyto oblíbené věci a činnosti využívá jako motivaci
 • vyšší míra tolerance – pracovník je klidný, trpělivý, nespěchá, nehodnotí tolik samotný výkon, ale snahu (to, že se uživatel vůbec zapojuje), vynechává negativní komentáře (nekřič, nechoď tam…) a nahrazuje je pozitivními (mluvíme tiše, půjdeme na druhou stranu apod.)
 • vyšší míra vysvětlování sociálně komunikačních pravidel a situací, vyšší míra pomoci v některých situacích, které vyžadují praktický úsudek
 • důslednost v přístupu – všichni pracovníci respektují dohodnutá pravidla ve vztahu k uživatelům
 • vyšší míra vizuální podpory – pracovník připravuje kartičky, tzv. cestovní proužky, podrobnější postupy úkolů, využívá videa, fotografie, modelové situace
 
 

POSKYTOVANÉ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI - dle zákona

 

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (dle § 30 vyhlášky 505/2006):

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (VVAČ):

 • pracovně výchovná činnost s dětmi,
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (ZKSP):

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

c) sociálně terapeutické činnosti (STČ):

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (PUPZ):

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 
 

ÚHRADA NÁKLADŮ ZA SLUŽBU

 • dle § 72, 108/2006 jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovány zdarma
 • doplňkové činnosti jsou poskytovány s finanční spoluúčastí rodiny

 

 

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpořena

z EU - Evropského sociálního fondu - Operačního progamu Zaměstnanost.

OPZ