Aktivizační služba pro rodiny s dětmi SPOLU NA SIONĚ

 

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SASRD).

„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové

sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat,

a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.“

(§65, č.108/2006 Sb.)

 

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

Uživatelem se může stát rodina ze Středočeského kraje (především z okresů Kutná Hora, Kolín, Nymburk) s dítětem a mladým dospělým ve věku 2 - 26 let s poruchami autistického spektra (PAS), případně s některými dalšími specifickými potřebami.

 

Specifikace cílové skupiny rodin s dítětem a mladým dospělým ve věku 6 – 26 let s:

 • poruchami autistického spektra (vysoce až středně funkční autismus, Aspergerův syndrom, atypický autismus),
 • autistickými rysy,
 • jinými pervazivními vývojovými poruchami,
 • obsedantně kompulzivní poruchou,
 • závažnějšími problémy se zvládáním emocí, sociálních interakcí a komunikace.

Pozn.: Službu poskytujeme dětem a mladým dospělým ve věku 6 – 26 let nanejvýše s lehkým mentálním postižením a funkční komunikací.

 

 

POSLÁNÍ

Provázíme rodiny dětí a mladých dospělých ve věku 2 - 26 let s poruchami autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami. Rodinám poskytujeme potřebné informace a podporu a společně hledáme řešení složitých životních situací.

 

Jedná se o nepříznivé sociální situace, kdy:

Rodina s dítětem a mladým dospělým 6 – 26 let:

 1. dítě / mladý dospělý neumí navazovat kontakt s druhými, kontakt navazuje nevhodným způsobem nebo se jich straní
 2. dítě / mladý dospělý je vyčleňován z kolektivu vrstevníků
 3. dítě / mladý dospělý vyhledává kamarády s nevhodným chováním, sám se takovému chování přizpůsobuje
 4. dítě / mladý dospělý neumí jednat asertivně
 5. dítě / mladý dospělý si neumí strukturovat svůj volný čas
 6. dítě / mladý dospělý je pasivní, nemá o nic zájem
 7. dítě / mladý dospělý nemá motivaci, nebo motivace je nezrealizovatelná a idealistická, 
 8. dítě / mladý dospělý nechce chodit do školy
 9. dítě / mladý dospělý nerespektuje pedagogické pracovníky, autoritu
 10. dítě / mladý dospělý má malé sebevědomí, je úzkostný
 11. dítě / mladý dospělý neumí zvládat své emoce, nerozumí emocím druhých
 12. dítě / mladý dospělý je sužován nutkavými myšlenkami a chováním, se kterými si sám neumí poradit
 13. dítě / mladý dospělý je nesamostatný, nezvládá bez pomoci druhého základní sebeobslužné dovednosti přiměřené jeho věku (například včas ráno vstát, připravit se do školy, dopravit se do školy a ze školy, zvolit vhodné oblečení, používat telefon, nakoupit si, připravit si svačinu…)
 14. rodič si neví rady v životních situacích, které souvisí se specifickými potřebami dítěte
 15. rodič neví, jak se svým dítětem komunikovat, jak rozvíjet jeho sociální dovednosti, jak jej motivovat k práci, jak má reagovat na jeho nevhodné chování
 16. rodič je unaven a přetížen každodenní péčí o své dítě
 17. rodič se cítí osamocen v roli rodiče dítěte se specifickými potřebami
 

Rodina s dítětem 2 – 7 let:

 1. dítě se projevuje častým nevhodným chováním
 2. dítě se neumí řídit pokyny druhého
 3. dítě nereaguje na okolí běžným způsobem
 4. dítě neumí napodobovat pohyby, zvuky, hlásky
 5. dítě nemluví
 6. dítě se nedorozumí běžným způsobem
 7. dítě nerozumí
 8. dítě vyhledává stereotypní činnosti
 9. dítě si neumí hrát
 10. dítě nezvládá bez pomoci druhého základní sebeobslužné dovednosti přiměřené jeho věku
 11. dítě nenavazuje kontakt s vrstevníky
 12. dítě neumí generalizovat naučené dovednosti
 13. rodič neví, jak má reagovat na nevhodné chování svého dítěte
 14. rodič neví, jak vhodně rozvíjet dovednosti svého dítěte
 15. rodič nemá dostatečné informace k tomu, aby mohl svému dítěti pomoct
 16. rodič neumí / nezvládá svými silami tuto situaci řešit, je bezradný

  

PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽADATELE O SLUŽBU

 • žádost rodičů nebo pečujících osob,
 • rodina spadá do cílové skupiny,
 • nepříznivá životní situace,
 • věk dítěte 2 - 26 let,
 • bydliště ve Středočeském kraji,
 • volná kapacita služby.

 

MÍSTO, ČAS A FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou.

Ambulantní forma:

 • konzultační hodiny: každé pondělí 13-15h za přítomnosti sociálního pracovníka
 • dle předchozí dohody s klientem je služba poskytována v době: pondělí – pátek 8 – 17h
 • občasné aktivity pro rodiny: sobota 8:00 – 17:00
 • ve Středisku Na Sioně (Palackého náměstí 320, Kutná Hora, 284 01), dle aktuální aktivity i mimo pracoviště

Terénní forma:

 • dle předchozí dohody s klientem je služba poskytována v době: pondělí – pátek 8 – 17h
 • Středočeský kraj (především okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk), v přirozeném prostředí (domácnost, škola apod.)

 

CÍLE SLUŽBY

Rodina s dítětem 6 – 26 let které:

 1. umí vhodným způsobem navazovat kontakt s vrstevníky i dospělými, nestraní se
 2. je přijímáno kolektivem vrstevníků
 3. rozpozná kamarády s nevhodným chováním, nepřizpůsobuje se jim
 4. umí jednat asertivně
 5. si umí strukturovat svůj volný čas
 6. je aktivní, projevuje zájem 
 7. je motivované a motivace je funkční a reálná
 8. respektuje povinnosti související se školní docházkou
 9. respektuje pedagogické pracovníky, autoritu
 10. má zdravé sebevědomí
 11. zvládá své emoce a rozumí emocím druhých
 12. zvládá své nutkavé myšlenky a chování
 13. zvládá bez pomoci druhého základní sebeobslužné dovednosti přiměřené jeho věku
 14. rodič má dostatek informací, které souvisí se specifickými potřebami dítěte
 15. rodič ví, jak se svým dítětem komunikovat, jak rozvíjet jeho sociální dovednosti, jak jej motivovat k práci, jak má reagovat na jeho nevhodné chování
 16. rodině se dostává krátkodobého odlehčení
 17. rodina má s kým sdílet svoji specifickou situaci

Rodina s dítětem 2 – 7 let které:

 1. se neprojevuje častým nevhodným chováním
 2. se umí řídit pokyny druhého
 3. reaguje na okolí běžným způsobem
 4. nevyhledává stereotypní činnosti, umí si hrát
 5. umí napodobovat pohyby, zvuky, hlásky
 6. rozumí a srozumitelně komunikuje
 7. zvládá bez pomoci druhého základní sebeobslužné dovednosti přiměřené jeho věku
 8. navazuje kontakt s vrstevníky
 9. je schopno generalizovat naučené dovednosti
 10. rodič ví, jak má reagovat na nevhodné chování svého dítěte
 11. rodič ví, jak své dítě vhodně rozvíjet
 12. rodič má dostatečné informace k tomu, aby mohl svému dítěti pomoct
 13. rodič je schopen svými silami tuto situaci řešit

 

CÍLE NAPLŇUJEME TĚMITO AKTIVITAMI

Pro rodiče:
Konzultace
Rodičovská skupina
Vzdělávací semináře
Setkání rodin
Pro děti a mladé dospělé 7 – 26 let:
Nácviky sociálních dovedností
Výlety
Prázdninový týden
Volnočasové aktivity
Setkání dětí
Pro děti 2 – 7 let:
Práce s dítětem s využitím behaviorálního přístupu

Pro rodiče:

 • Konzultace
 • Rodičovská skupina
 • Vzdělávací semináře
 • Setkání rodin

Pro děti a mladé dospělé 6 – 26 let:

 • Nácviky sociálních dovedností
 • Výlety
 • Prázdninový týden
 • Volnočasové aktivity
 • Setkání dětí

Pro děti 2 – 7 let:

 • Práce s dítětem s využitím behaviorálního přístupu

 

PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Služba je poskytována podle zásad Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky, podle Etického kodexu Charity Česká republika a Listiny základních práv a svobod.

 

Dále služba vychází ze specifického přístupu ke klientům dle jejich diagnózy:

 • pravidlo přesnosti, jasnosti instrukcí a zajištění předvídatelnosti – pracovník před pořádanou aktivitou zasílá podrobný program, pracovník častěji opakuje instrukce nejen celé skupině ale i jednotlivci
 • jasná a konkrétní motivace – pracovník zjišťuje dotazováním a pozorováním, co má uživatel rád, a potom tyto oblíbené věci a činnosti využívá jako motivaci
 • vyšší míra tolerance – pracovník je klidný, trpělivý, nespěchá, nehodnotí tolik samotný výkon, ale snahu (to, že se uživatel vůbec zapojuje), vynechává negativní komentáře (nekřič, nechoď tam…) a nahrazuje je pozitivními (mluvíme tiše, půjdeme na druhou stranu apod.)
 • vyšší míra vysvětlování sociálně komunikačních pravidel a situací, vyšší míra pomoci v některých situacích, které vyžadují praktický úsudek
 • důslednost v přístupu – všichni pracovníci respektují dohodnutá pravidla ve vztahu k uživatelům
 • vyšší míra vizuální podpory – pracovník připravuje kartičky, tzv. cestovní proužky, podrobnější postupy úkolů, využívá videa, fotografie, modelové situace
 
 

POSKYTOVANÉ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (dle § 30 vyhlášky 505/2006):

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (VVAČ):

 • pracovně výchovná činnost s dětmi,
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (ZKSP):

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

c) sociálně terapeutické činnosti (STČ):

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (PUPZ):

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 
 

ÚHRADA NÁKLADŮ ZA SLUŽBU

 • dle § 72, 108/2006 jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovány zdarma
 • doplňkové činnosti jsou poskytovány s finanční spoluúčastí rodiny
 
 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpořena

z EU - Evropského sociálního fondu - Operačního progamu Zaměstnanost.

OPZ