PROJEKTY:

 

"Spolu ze Sionu" (1.7.2020 - 30.6.2021)

financováno z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Projekt se zaměřuje na provázení dětí na spektru autismu nebo se specifickými poruchami, jako je ADHD,  a jejich rodin. Nabízené aktivity:  nácviky sociálních dovedností, individuální nácviky, práce s dítětem a rodinou individuální i skupinová, konzultace, rodičovské a sourozenecké skupiny, sobotní a vícedenní výlety a pobyt, prázdninový týden, proškolení pracovníků v metodě IVT a její využívání při práci s rodinami. Dětem chceme prostřednictvím aktivit pomoci porozumět sociálním situacím a umět na ně přijatelně reagovat. Chceme jim nabídnout získání zkušeností s následky svého chování, pracovat na jeho změně. Chceme jim nabídnout příležitost bezpečného pobytu v prostředí s pravidly, seznamování se se situacemi přiměřenými jejich věku, možnost být smysluplným způsobem s vrstevníky, zlepšovat své dovednosti. Rodiče budou lépe rozumět, jak nastavovat pravidla, změnu a dostanou podporu při realizaci. Lépe porozumí chování svého dítěte. Využijí nové možnosti podpory, nabídku prostoru pro sebe, další členy rodiny.

  

Projekt S autem od Škody za dětmi ve Středočeském kraji 

 

Financováno z AUTO ŠKODA, program Mobilita, prostřednictvím NROS.

Nové auto nám umožní nabídnout novým rodinám, které ranou péči oslovily v nepříznivé situaci, bez odkladu první návštěvu. 

 

 

Projekt IT technika pro pracovníky Střediska Na Sioně

 

Financováno Mimořádné grantové výzvy Nadace Sirius

Nákup mobilních telefonů, notebooku a tabletu s příslušenstvím pro distanční službu.

 

 

Projekt na podporu služby SASRD (1.1.2020 -31.12.2021)

                                                                                      

                                         

 

Tato služba je finančně podpořena z projektu

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

 

Individuální projekt "Kroky k Tomáškovu běžnému životu" (1.11.2019 - 31.7.2020

financováno z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti

 

"Spolu Na Sioně" (1. 7. 2019 - 30. 6. 2020, prodlouženo do 31.10.2020

Projekt pomůže dětem na spektru autismu hledat svoje místo na světě, ve společnosti, někam patřit. Pomůže jim naučit se nové dovednosti (především v komunikaci, sociální oblasti a samostatnosti), mít možnost měnit svoje chování.  Podpoří rodiny, aby víc rozuměly dětem, uměly si poradit s jejich projevy a mohly sdílet svoje problémy. Přinese nové a účinné formy práce s dětmi a rodinami.

Slavnostní předání proběhlo v NROS - Nadaci rozvoje občanské společnosti, a to v pátek 21.6.2019.

                                                                                                          

                                                                                                  

 

"Leadership Akademie" (1.1. 2018 - 31. 12. 2019)

Projekt se soustředí na rozvoj střediska a jeho pracovníků v oblasti PR a fundrasingu. Rozvoj povede k auditu standardů kvality služby, metodik a postupů práce. Všichni pracovníci budou mít možnost pracovního rozvoje, aby se rozvíjela kvalita služeb a předcházelo se vyhoření.

 

Projekt je podpořen Nadačním fondem Avast.

 

Více  o programu NF Avast: Spolu do života

                                                                                                                    

 

"Nenechme rodiny čekat bez pomoci" (1. 7. 2017 - 30. 6. 2019)

Projekt je soustředěn na nastavení nového intenzivnějšího modelu služby rané péče, který bude lépe odpovídat potřebám rodin a dětí. Cílem je zajištění sítě služeb v kraji, zvýšení počtu klientů, zabezpečení kvality služeb, zvýšení kvalifikace pracovníků a podpora informovanosti u osob prvního kontaktu.

 

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations

 
  
 
 
 
 
 
"Tú, tú, tú, raná péče už je tu!" (jaro 2017)

Projekt je zaměřen na získání finančních prostředků na nový automobil pro naše středisko. Současné 16 let staré auto je v katastrofálním stavu a jako poskytovatel terénní služby musíme být pro naše klienty mobilní. Díky novému autu budeme moci i nadále pomáhat rodinám beze strachu, zda k nim dojedeme.

 

Jedná se o spojení veřejné sbírky a finančního daru od ČSOB.

Všem dárcům děkujeme!

 

Více o projektu naleznete zde.

 

Tento projekt je zařazen do programu ČSOB pomáhá regionům, který si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Klíčovým cílem programu je přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života v regionech.

 
 
 
 
 

"Šance pro děti s autismem" (1. 7. 2017 - 30. 6. 2018)

Projekt umožní rozšířit aktivity pro děti s poruchou autistického spektra  a jejich rodiny, které se každodenně potkávají se složitými situacemi. Naší snahou je podpořit děti, aby se naučily nové dovednosti, měly šanci poznávat přátelství a smysluplně trávit volný čas. Rodiny dětí budou moci sdílet své starosti, předávat si zkušenosti a nebýt ve svém problému "samy". Nový pracovník umožní nabídnout službu dalším asi 8 dětem. Můžeme nabízet bezradným rodinám účinnou pomoc, a za to jsme rádi.

Projekt se umístil v 50 top projektech Sbírkového fondu Pomozte dětem a my si toho velmi vážíme.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí 

Projekt ČSOB pomáhá regionům realizuje Československá obchodní banka, a.s.

PROBĚHLÉ PROJEKTY:

 

"Zdravý tým účinněji pomáhá" (1. 1. 2017 - 31. 12. 2017)

Projekt se soustředí na strategické plánování v organizaci a propagaci poskytované služby, která si klade za cíl zvýšit povědomí potenciálních uživatelů služby o možnosti jejího využití. Současně s tím projekt podporuje pracovníky organizace formou vzdělávacích kurzů a stáží a snaží se tak mimo jiné předejít syndromu vyhoření.

Projekt je podpořen Nadačním fondem Avast.

 

Více  o programu NF Avast: Spolu do života

 

"Centrum Na Sioně" (1.1. 2015 do 31.12. 2015)

- projekt zahrnoval několik aktivit pro rodiny s dětmi

- projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí v oblasti preventivních aktivit na podporu rodiny

 

"ABA terapie v Centru Na Sioně" (1.4. 2015 do 31.3. 2016)

- cílem projektu bylo napomoci zavedení a rozšíření metody ABA terapie do našeho regionu a organizace a učinit ji tak dostupnou všem, kdo ji potřebují

- projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů