Finanční dar

  • Darujte nám finanční prostředky online.
 
       
  • Převodem na účet 441888359/0800, variabilní symbol 500.

Daňové zvýhodnění dárců

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

V současné době lze nově snížit daň z příjmů o 30 % základu daně (z dosavadních 15 % u fyzických osob a 10 % u právnických osob). Jedná se o dočasné snížení. U fyzických osob platí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021. U právnických osob pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

 

Fyzické osoby

U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet ve svém daňovém přiznání podobně jako OSVČ. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.

  • V Oblastní charitě Kutná Hora zaznamenáváme dary průběžně u každého dárce a potvrzení za celý kalendářní rok posíláme v průběhu ledna e-mailem. Pokud potvrzení potřebujete dříve, kontaktujte prosím vedoucí střediska Mgr. Ing. Terezu Šedivcovou, tel. 734 787 780, e-mail tereza.sedivcova@kh.hk.caritas.cz.

 

Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst dary od daňového základu tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30% z již sníženého základu daně.

V případě právnické osoby je proces darování upraven darovací smlouvou. V Oblastní charitě Kutná Hora vystavujeme darovací smlouvy během roku na vyžádání ze strany dárce (např. jako podklad pro uskutečnění platby).

  • Jestliže nám chcete jako právnická osoba poskytnout dar nebo potřebujete potvrzení o daru, kontaktujte prosím vedoucí střediska Mgr. Ing. Terezu Šedivcovou, tel. 734 787 780, e-mail tereza.sedivcova@kh.hk.caritas.cz